Phương Án Chống Biểu Tình

 Nhân viên Công ty Bảo Vệ Visit triển khai diễn tập phương án khi xảy ra biểu tình - bạo loạn, được tổ chức tại Tòa Nhà  mPlaza.

                                                                                                         Một vài hình ảnh về buổi diễn tập.


Hỗ trợ online

(848)38462618

Chăm sóc khách hàng
Kinh doanh KD 135
Điều hành nhân sự

DHNS 123

DHNS 131 /133