Phương Án Chống Biểu Tình

 Nhân viên Công ty Bảo Vệ Visit triển khai diễn tập phương án khi xảy ra biểu tình - bạo loạn, được tổ chức tại Tòa Nhà  mPlaza.

                                                                                                         Một vài hình ảnh về buổi diễn tập.


Hỗ trợ online

0971444023

Chăm sóc khách hàng
Điều hành nhân sự